ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Η Κατανόηση,
είναι ανώτερη από την Αντίληψη.

Γι’ αυτό όταν κατανοούμε, 
η Αντίληψη μας αλλάζει & διευρύνεται.

Η Αντίληψη, είναι φαινόμενο,
ενώ η Κατανόηση Βίωμα.

..και το Βίωμα είναι αυτό 
που αφορά την ανύψωση..